Išnagrinėjęs bylas dėl valstybės tarnautojams pagal Konstitucijai prieštaravusį teisinį reguliavimą neišmokėto darboužmokesčio dalies, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, jog dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirti praradimai turi būti atlyginami pagal įstatymų leidėjo nustatytą kompensavimo mechanizmą.

Pareiškėjai valstybės tarnautojai nagrinėtose bylose kreipėsi į teismą dėl, jų manymu, pažeistos savo teisės gauti teisingą atlygį už atliktą darbą ir prašė jiems priteisti darbo užmokesčio dalį, kuri buvo nepagrįstai neišmokėta pritaikius Konstitucijai prieštaraujantį teisinį reguliavimą.

LVAT bylose atsižvelgė į Konstitucinio Teismo praktiką dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, neproporcingo atlyginimo mažinimo patirtų praradimų kompensavimo. Teismas pabrėžė, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog: 1) įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą; 2) kompensavimo mechanizmas turi būti nustatytas per protingą laikotarpį (atsižvelgus, be kita ko, į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinus galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui); 3) asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais; 4) minėtų praradimų kompensavimo mechanizmo parengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui atidėjimas vieneriems metams – iki 2015 m. gegužės 1 d. – neprieštarauja Konstitucijai ir nėra laikytinas nepagrįstu delsimu.

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015 m. rugsėjo 1 d., kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darboužmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

LVAT atsižvelgė į tai, kad Konstitucinis Teismas savo 2013 m. liepos 1 d. nutarime ir 2014 m. balandžio 16 d. sprendime nustatė, jog asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, taip pat į tai, kad įstatymų leidėjas Grąžinimo įstatyme nustatė asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą. Todėl išplėstinės teisėjų kolegijos konstatavo, kad institucijoms, kuriose pareiškėjai dirba, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų patirtus praradimus. Pareiškėjų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimus priteisti neišmokėtą darboužmokesčio dalį teismo sprendimu.

Remdamosi paminėtais motyvais, išplėstinės teisėjų kolegijos konstatavo, kad pirmosios instancijos teismai netinkamai pritaikė materialinės teisės normas bei nepagrįstai iš dalies tenkino pareiškėjų skundus bei priteisė jiems darboužmokesčio nepriemoką. Todėl šie sprendimai panaikinti ir priimti nauji sprendimai – pareiškėjų skundus atmesti.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-669-602/2016, Nr. A-668-602/2016. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

LVAT

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditShare on VKPrint this pageEmail this to someone